Nhận diện thương hiệu

 Dịch vụ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

  • Thiết kế: Logo, namcard, bao thư, folder.

  • Đưa ra bộ chuẩn nhận diện thương hiệu

  • Hướng dẫn bộ nhận diện thương hiệu

Dịch vụ thiết kế website

  • Thiết kế và viết code Website theo nội dung do khách hàng cung cấp 

  • Chuẩn hóa SEO thân thiện với google search

Dịch vụ thiết kế brochure, tờ rơi

  • Thiết kế Brochure

  • Thiết kế tờ rơi

  • Thiết kế các tài liệu khác